Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se společnost STAL Fryšava s.r.o. se sídlem Fryšava pod Žákovou horou 52, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČ: 06161294 provozující ubytování Penzion Stanice lyžařů, Fryšava pod Žákovou horou č. 42, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou (dále jen společnost) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto zásady provádějí práva a povinnosti společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
  • se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (Zákon o některých službách informační společnosti).

Využívání osobních údajů

V rámci zákonné povinnosti musí společnost vést evidenční knihu (kniha hostů), do které se dle příslušného zákona musí uvádět o ubytovaných osobách tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu, datum narození, začátek a konec ubytování. Při uzavření smluvního procesu o poskytnutí ubytování společnost využívá jméno a příjmení klienta, začátek a konec ubytování, telefon a e-mailová adresa pro registraci objednávky na ubytování, zaslání ubytovacího poukazu klientovi, komunikace s klientem při rezervaci ubytování.

Práva subjektů údajů Subjekty údajů mají následující práva

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě – odvolání lze uplatnit osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka nebo na telefonních +420 605 843 992 nebo na e-mailové adrese rezervace@stanicelyzaru.cz,

2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a informacím specifikovaných v čl. 15 odst. 1 GDPR – lze uplatnit osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, žádost se zaeviduje do evi- denčního formuláře uplatnění práva subjektu na přístup, dotazovaný obdrží písemnou odpověď na svůj požadavek buď osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka nebo elektronickou formou,

3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případně také na doplnění neúplných Osobních údajů – subjekt uplatní osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, správce penzionu nebo elektronickou cestou,

4. právo za podmínek stanovených č. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů – uplatní subjekt osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, u správce penzionu nebo elektronickou cestou, dojde k posouzení žádosti a pokud je žádost relevantní, údaje se vymažou z evidence,

5. právo za podmínek stanovených č. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů – uplatní subjekt osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, u správce penzionu nebo elektronickou cestou,

6. právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné osobě – subjekt uplatní osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, u správce penzionu nebo elektronickou cestou,

7. právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů - subjekt uplatní osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, u správce penzionu nebo elektronickou cestou,

8. právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů - subjekt uplatní osobně osobně v ubytování, u pana Hynka Humlíčka, u správce penzionu nebo elektronickou cestou,

9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat v případě, že máte dotazy týkající se osobních údajů, na které vám rádi odpovíme.

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny informace, které shromažďujeme přes platformy jako jsou sociální sítě, email, rezervace on – line.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud s tímto prohlášením o ochraně soukromí nesouhlasíte, nemůžete našich služeb využívat.

Typ osobních údajů, které shromažďujeme a proč?

Při vytváření rezervace od vás požadujeme vaše jméno a e-mailovou adresu, telefonní číslo. Můžete být také požádán/a o poskytnutí vaší adresy, platebních údajů, jmen hostů, kteří s vámi cestují a jakýchkoli preferencí, které se mohou týkat vašeho pobytu. Máme zákonnou povinnost vést evidenční knihu (kniha hostů), do které dle příslušného zákona musíme o ubytovaných osobách uvádět tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či zaměstnavatele, číslo občanského průkazu, začátek a konec ubytování. Tyto údaje potřebujeme z důvodu zákonné povinnosti a také proto, abychom mohli dokončit rezervaci. Stejně tak je používáme proto, abychom Vás mohli informovat o aktuálních novinkách.

Při zpracování osobních údajů, jak je uvedeno výše, vycházíme z následujících právních základů:

1. Zákonná povinnost: povinnost ze zákona vést evidenční knihu hostů, předkládat tuto knihu na Obecním úřadu ve Fryšavě pod Žákovou horou k evidenci a platbě ubytovacího poplatku, zákonná povinnost vést evidenci ubytovaných klientů pro Statistický úřad ČR a zákonná povinnost vést evidenci o ubytovaných cizincích pro Policii ČR.

2. Plnění smlouvy: Využití vašich informací může být nezbytné pro plnění smlouvy, kterou máte s námi. Pokud například využíváte naše služby k provedení on-line rezervace, vaše údaje budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vykonat svou povinnost a dokončit rezervaci v rámci plnění smlouvy s vámi.

3. Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme použít k oprávněným zájmům, jako je zajištění toho nejvhodnějšího obsahu webových stránek, e-mailů a zpravodajů, k vylepšení a propagaci našich produktů, služeb a obsahu našich webových stránek, dále také k administrativním účelům, k odhalování podvodů a právním účelům.

4. Souhlas: V případě použití osobních údajů pro účely přímého marketingu Vás můžeme pořádat o souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat e-mail na adresu uvedenou na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami?

Vaše osobní údaje sdílíme hlavně se státními institucemi tj. Obecní úřad, Policie ČR, Statistický úřad ČR. Tyto instituce nám překládají zákonnou povinnost vést evidenci hostů. Osobní údaje také zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů. Osobní údaje můžeme také dále zpřístupnit příslušným orgánům, abychom chránili a bránili naše práva a majetek nebo práva a majetek našich obchodních partnerů.

Jaké bezpečnostní postupy a postupy týkající se uchovávání za účelem zabezpečení osobních údajů využíváme?

V souladu se zákony Evropské unie o zabezpečení dat, zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití. Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje. Konkrétní zabezpečení ve Stanici lyžařů probíhá tak, že evidenční kniha je uložena v uzamykatelné skřínce v kanceláři a na bezpečnost uložení dohlíží správce penzionu. Elektronická data jsou uložena v osobním počítači v kanceláři, přístup k datům je ošetřen dvojitým zaheslováním a přístup k nim má jen správce penzionu a majitel penzionu. Máme povinnost ze zákona archivovat evidenční knihu hostů 5 let. Po uplynutí této zákonné lhůty evidenční knihy, které obsahují osobní údaje skartujeme. Evidujeme v našem elektronickém systému i vaše e-mailové adresy a telefonní čísla a to z toho důvodu, abychom vám mohli volat či zasílat zprávy o vašich rezervacích, časech příjezdu a odjezdu na naše ubytovací zařízení a dalších informací týkající se vašehopobytu. Může se stát, že na vám zašleme také zprávu o našich marketingových aktivitách, ať už výhodné ubytovací nabídky, či doporučení na akci nebo výlet aj. Pokud výslovně nebude souhlasit se zasíláním těchto marketingových zpráv, prosím, abyste nám toto vaše stanovisko sdělili.

Stanice lyžařů

1.1.2020